सरकारी प्रस्तावहरूले “आफ्ना अधिकारहरू लागू गर्ने मानिसहरूको क्षमतालाई हानि पुर्‍याउँछ”, सांसदहरू र साथीहरूको समूह भन्छन्।