तथ्याङ्कहरूले इङ्गल्याण्डका 30% महिलाहरू पाठेघरको स्क्रिनिङसँग अद्यावधिक नभएको देखाउँछ।