एक संघीय मुद्दाले टेक विशालका प्रतिस्पर्धी विरोधी कार्यहरूको मतलब धेरै वेबसाइटहरूलाई paywalls आवश्यक पर्ने आरोप लगाएको छ।